<< Terug

Algemene voorwaarden voor de opleiding sportmassage:

Inschrijven als cursist

Je meldt je aan als cursist bij Sportmassage Opleidingen Lathum, hier verder genoemd SOW door het volledig invullen van het inschrijfformulier. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvang je van SOW een schriftelijke bevestiging van je aanmelding. Na ontvangst van het inschrijfgeld (150 euro) ontvangt u een factuur met daarop vermeld uw cursistennummer. Als de cursus waarvoor u heeft ingeschreven is volgeboekt dan ontvangt u hierover bericht. Bij onvoldoende belangstelling behoudt de opleiding het recht om de cursus te annuleren.
De opleiding sportmassage kost 1345,- euro, inclusief lesboeken, CD-rom met MC vragen, een DVD met functie testen en verzorgings/ehbo materiaal. Je kunt dit bedrag als volgt betalen:
-In twee termijnen (150 euro als inschrijfgeld en 1195 euro een maand voor aanvang van de cursus als cursusgeld)
-In drie termijnen (150 euro als inschrijfgeld, 970 euro 1 maand van te voren en 225 euro voor 1 november van het cursusjaar). Wanneer de eerste les wordt gegeven en je hebt nog niet voldaan aan de financiële verplichtingen zoals aangegeven op het inschrijfformulier, dan zal er geen cursusmateriaal worden uitgereikt.

Auteurs-en eigendomsrecht

Het lesmateriaal blijft eigendom van de cursist. Verkoop of afstaan aan derden is niet toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht blijven altijd bij SOW. Het gebruik van het lesmateriaal, anders dan voor eigen studie, is verboden.

Beëindiging van de overeenkomst

De studie-overeenkomst gaat in op de datum waarop het inschrijfformulier en inschrijfgeld door SOW is ontvangen. Beëindiging van de overeenkomst heeft plaats op de datum waarop de laatste les wordt gegeven. Wil je de overeenkomst eerder beëindigen, dan kan dat middels een aangetekend schrijven.

Annulering voor aanvang van de cursus

Wanneer je je hebt aangemeld ontvang je hiervan een bevestiging. Nadat je het inschrijfgeld hebt betaald sta je ingeschreven als cursist bij SOW. Besluit je binnen 14 dagen om terug te komen op je beslissing dan zal het inschrijfgeld binnen 5 werkdagen worden terugbetaald. Indien je als ingeschreven cursist voor aanvangsdatum meedeelt niet te zullen starten, wordt je in de regel niet aan je verplichtingen gehouden met dien verstande dat je geen restitutie van het inschrijfgeld krijgt. Bij onvoldoende deelname behoudt SOW zich het recht voor, om de opleiding en bij overmacht te annuleren. Reeds betaalde cursusgelden worden binnen 5 werkdagen terug betaald.

Annulering tijdens de cursus

Je kunt de cursus tot 1 november van het lopende opleidingsjaar tussentijds beëindigen. Heb je gekozen voor een betaling van het cursusgeld in twee termijnen, dan ontvang je een bedrag van 225 euro retour. Terug te betalen cursusgelden worden binnen vijf werkdagen overgemaakt. Betaal je het cursusgeld in drie termijnen, dan ben je het derde lesgeld-termijn niet verschuldigd. Indien je na 1 november annuleert ben je altijd het volledige lesgeld verschuldigd.

Overige belangrijke bepalingen

In geval van betalingsachterstand is SOW gerechtigd de cursist toegang tot de lessen te ontzeggen, totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Tevens is SOW gerechtigd bij een betalingsachterstand de overeenkomst met de cursist te beëindigen. In dit geval is de cursist verplicht tot het betalen van de achterstallige cursusgelden. Alle kosten die SOW moet maken bij de inning van achterstallige cursusgelden komen voor rekening van de cursist. Bij onvoldoende belangstelling voor een bepaalde cursus is SOW gerechtigd de cursus te annuleren. Je ontvangt hierover schriftelijk bericht. SOW verplicht zich in dat geval reeds betaalde cursusgelden binnen 5 werkdagen aan de cursist te retourneren.

Procedure klachtenbehandeling                                                                                                                                              

 1. De procedure klachtenbehandeling is vrij ter beschikking op de website van Sow opleidingen.
 2. Het klachtenformulier is vrij ter beschikking op de website van SOW.
 3. Het staat de cursist vrij om een klacht op een andere manier in te dienen dan op het SOW klachtenformulier.  De klacht wordt, als deze anders is ingediend dan op het klachtenformulier van SOW opleidingen, in behandeling genomen.
 4. Bij het ontstaan van een klacht wordt deze onderbouwd conform de zienswijze van de cursist, bij voorkeur op het SOW Opleidingen klachtenformulier, ingediend bij het secretariaat van SOW Opleidingen. Dit kan op het mailadres info@sowopleidingen.nl of per post: SOW Opleidingen t.a.v. de directie, IJsvogel 14, 6988 CN Lathum.
 5. SOW Opleidingen bevestigd binnen 5 werkdagen na binnenkomst de ontvangst van de klacht.
 6. De directie van SOW opleidingen neemt uiterlijk binnen een termijn van drie weken een beslissing/standpunt in betreffende de ingediende klacht.
 7. Zo nodig past SOW Opleidingen hoor en wederhoor toe om tot een besluit/standpunt te komen.
 8. Als er een langere termijn nodig blijkt te zijn om te beantwoorden dan wordt de cursist voor het verstrijken van de drie weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt de cursist aangegeven wat de nieuwe termijn van beantwoording is.
 9. De beslissing of standpunt wordt schriftelijk aan de cursist meegedeeld. Zo nodig zal er een mondelinge toelichting door SOW Opleidingen gegeven worden.
 10. Als SOW Opleidingen en de cursist niet tot een vergelijk kunnen komen dan wordt bindend advies ingewonnen bij een derde  en onafhankelijke partij. Voor SOW opleidingen en cursist treedt hiervoor op ATS Opleidingen te Hoorn op, in deze vertegenwoordigd door Dhr. Th. Vis.
 11. SOW Opleidingen verplicht zich het advies van ATS Opleidingen snel af te handelen.
 12. Klachten worden zowel door SOW Opleidingen als ATS Opleidingen vertrouwelijk behandeld. Beide partijen hebben hiertoe een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 13. De bewaartermijn van de klachtendossiers is minimaal drie jaar Geheimhouding

De aan SOW opleidingen verstrekte  persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met SOW opleidingen, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van SOW opleidingen, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan SOW opleidingen worden gemeld.

<< Terug